icon hotline Hà Nội: 0936.318.139 / Đà Nẵng: 0936.322.639 / HCM: 0936.017.939

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ SOYAL AR-721H

Ngày đăng: 20-09-2019, 8:06 pm

-Thay đổi Master Code

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn 09 * Master Code mới - nhập lại Master Code mới #

- Bước 3: Nhấn * #

Master Code mặc định là: 123456

- Đăng ký 1 người dùng

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn 19 * 00001 * 00001 #

User number User number

- Bước 3: Nhấn * #

User number: 00000 01023

-Chú ý: Để gán một card cho một User Number thì sau khi nhấn 19*00001*

00001 # ta đưa card vào đầu đọc, led chuyển sang đỏ và 1 tiếng bip tức card đã

được chấp nhận. Card chỉ gán trong chế độ thêm một người dùng.

-Xóa 1 khoảng User Code người dùng

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn 10 * User Number 9 Số lượng User Number #

Led sáng đỏ và có tiếng bíp tức khoảng User Code người dùng đã được xóa.

- Bước 3: Nhấn * #

-Xóa toàn bộ người dùng ( Card +User number + User Code )

- Bước 1: Nhấn * Master Code #

- Bước 2: Nhấn 29 * 29 * #

Đèn Led chớp đỏ 5s và có tiếng bip tức tất cả người dùng đã được xóa kể cả

card người dùng

- Bước 3: Nhấn * #

Sản phẩm cùng loại

 
Loading...
back to top